• Cart Image
  Turmeric Powde
  $ 34.99
 • Cart Image
  Pure Jeans Coffee
  $ 26.99
 • Cart Image
  Columbia Chocolate
  $ 26.99
Total - 140$ View Cart
Дистрибутори
над
50

Нашите продукти близо до Вас


ОРИГИНАЛНА ИТАЛИАНСКА КОЗМЕТИКА
30%
OFF

"Dr. Lauranne"

С ЕКСТРАКТИ ОТ ПРИРОДАТА

Мнения на наши клиенти

 

Проект и главна цел: ПРОЕКТ BG1 6RFOP002-1.005-0019-СО1 „РАЗРАБОТВАНЕ НА БИОКОМПОНЕНТИ ОТ ПРИРОДНИ ИЗТОЧНИЦИ И ЛАБОРАТОРЕН ПРОДУКТ ЗА ВАРИКОЗНИ И ДИАБЕТНИ РАНИ“

ОСНОВНАТА ЦЕЛ на проектното предложение е насочена към повишаване на конкурентоспособността на „АЛЕКС 1977” ЕООД, чрез подкрепа за разработване на иновативен продукт от световен мащаб, с голям потенциал за внедряване в производството. Това напълно съответства на общата цел на ОП „ИНОВАЦИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-20 за стимулиране на икономиката на знанието и иновациите и кореспондира с целта на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за засилване на иновационната дейност на предприятията в тематична област от ИСИС „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии”, към „биотехнологии с пряко приложение за здравословен начин на живот”.

Бенефициент: „АЛЕКС 1977” ЕООД
Обща стойност: 321 380.00 лв., от които 191 221.10 лв. eвропейско и 33 744.90 лв. национално съфинансиране; Начало: 20.07.2018 г. Край: 20.07.2020 г.

.